ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

  ΠΕΚ Ερωτηματολόγιο

Ερωτηματολόγιο  Διερεύνησης Επιμορφωτικών Αναγκών Εκπαιδευτικών περιοχών ευθύνης ΠΕΚ Πάτρας
(Παρακαλώ απαντήστε έως 31/5/17)

 

 

Σας ενημερώνουμε για την πραγματοποίηση Προαιρετικού Εθελοντικού Επιμορφωτικού Σεμιναρίου δεκαέξι (16) διδακτικών ωρών, (δια ζώσης) διάρκειας τεσσάρων (4) ημερών, για δώδεκα (12) Εκπαιδευτικούς Μαθηματικών (ΠΕ03, ΠΕ03.50) με 1η η 2η ειδικότητα με θέμα 

"Διδακτικά Σενάρια Μαθηματικών Γυμνασίου-Λυκείου με Χρήση  Geogebra", Μάιος 2017 

.1η Ανακοίνωση  ?  Αίτηση (έως Τρίτη 25-04-2017, 12:30)  - 2η Ανακοίνωση-Επιμορφούμενοι

Επιμόρφωση Θρησκευτικών

Στο πλαίσιο της Πράξης: «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5004204 που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης» και ειδικότερα της Δράσης 3 «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα Νέα Προγράμματα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών», θα πραγματοποιηθούν προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στα Νέα Προγράμματα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών στο

ΠΕΚ Πάτρας

Δευτέρα και Τρίτη  8 & 9 Μαΐου 2017  και ώρες 14:30-20:30

Εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ 01 και οι Σχολικοί Σύμβουλοι Δημοτικής Εκπαίδευσης

 Σας ανακοινώνουμε την πραγματοποιήση προαιρετικού εθελοντικού επιμορφωτικού σεμιναρίου ογδόντα (80) διδακτικών ωρών, (32 διαζώσης και 48 εξ αποστάσεως) διάρκειας οκτώ (8) ημερών, για δεκατέσσερις (14) Διευθυντές και Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα.  

"Επίλυση Συγκρούσεων στο Σχολείο με τη μέθοδο Gordon" ,  Μάρτιος - Απρίλιος 2017

Conflict Resolution at School by Gordon method

1η Ανακοίνωση ? Αίτηση  (έως 17/3/17 17:00) - 2η Ανακοίνωση-Επιμορφούμενοι

 

Επιμόρφωση Επιμορφωτών ΠΕΚ Πάτρας σε Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Μάρτιος - Μάιος 2017

Training theTrainer of RTC of Patras in Adult Education

 1η ΑνακοίνωσηΑίτηση   (έως 8/3/17 15:00) - 2η Ανακοίνωση - Κληρωθέντες (από 120 αιτούντες)

Σας ανακοινώνουμε την πραγματοποιήση του 2ου προαιρετικού εθελοντικού επιμορφωτικού σεμιναρίου σαράντα οκτώ (48) διδακτικών ωρών, διάρκειας οκτώ (8) ημερών, για δεκαέξι έως είκοσι (16-20) Σχολικούς Συμβούλους και Εκπαιδευτικούς αυξημένων προσόντων,του οποίου

Υποκατηγορίες