Το Π.Ε.Κ Πάτρας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επικαιροποίηση καθώς και την ένταξη νέων επιμορφωτών στο Μητρώο Επιμορφωτών του ΠΕΚ Πάτρας που έχει δημιουργηθεί στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
Αίτηση μπορούν να υποβάλουν:
1. οι νέοι υποψήφιοι επιμορφωτές που επιθυμούν την ένταξή τους στο Μητρώο όπως και
2. οι ήδη ενταγμένοι στο Μητρώο επιμορφωτές, οι οποίοι επικαιροποιούν την ένταξή τους ως ακολούθως :
α) ή δηλώνοντας τυχόν αλλαγές που έχουν προκύψει στα προσόντα τους χωρίς αλλαγές στις Θεματικές ενότητες σε σχέση με αυτές που είχαν διδάξει στα προηγούμενα έτη,
β) ή δηλώνοντας τυχόν αλλαγές που έχουν προκύψει στα προσόντα τους και επιλέγοντας άλλες Θεματικές Ενότητες σε σχέση με αυτές που είχαν διδάξει στα προηγούμενα έτη,
γ) ή δηλώνοντας τυχόν αλλαγές μόνο στις Θεματικές Ενότητες χωρίς αλλαγές στα προσόντα τους
δ) ή δηλώνοντας μόνο την επιθυμία τους να διδάξουν στο πρόγραμμα που θα πραγματοποιηθεί κατά το τρέχον σχολικό έτος 2014-2015.
Οι Επιμορφωτές που βρίσκονται στο Μητρώο και δεν θα υποβάλουν νέα αίτηση (εφόσον δεν υποβάλλουν νεοαποκτηθέντα προσόντα και επιλέγουν να διδάξουν τις ίδιες θεματικές ενότητες με το πρόγραμμα της προηγούμενης σχολικής χρονιάς), θα πρέπει να στείλουν e-mail στο ΠΕΚ Πάτρας για επιβεβαίωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο πρόγραμμα.
Οι υποψήφιοι Επιμορφωτές/τριες για να ενταχθούν στο Μητρώο Επιμορφωτών οφείλουν να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή από 7/01/2015 μέχρι και 26/01/2015 (σφραγίδα ταχυδρομείου) κλειστό φάκελο ο οποίος θα περιέχει τα παρακάτω:
1. την ηλεκτρονική φόρμα-αίτηση που θα υποβάλουν μέσω του διαδικτύου (συνίσταται η χρήση του προγράμματoς πλοήγησης Google Chrome) στη διεύθυνση ...........  μέχρι 26/01/2015 (οδηγίες υποβολής και εκτύπωσης της αίτησης βρίσκονται στο τέλος της φόρμας)
2. το Έντυπο της Αίτησης (αρχείο Word)
3. το Έντυπο με τα διδακτικά και επιστημονικά προσόντα, (αρχείο Word)
4. την υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, (αρχείο Word)
5. Βιογραφικό σημείωμα 
6. Τα δικαιολογητικά.
Διεύθυνση υποβολής ή αποστολής φακέλου:
Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.) Πάτρας, 3ο Δημ. Σχ. Εργατικές Κατοικίες Παραλίας Πατρών, Τ.Θ. 2531, Τ.Κ. 26 333 Πάτρα