ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

α. Όταν διανυκτερεύω (45 ?)

β. Όταν επιστρέφω αυθημερόν στην έδρα μου και η απόσταση από τον τόπο υλοποίησης του προγράμματος είναι ίση ή μεγαλύτερη των 40 χλμ. ή 10 ν.μ ή 5 ν.μ από νησί σε νησί (15 ?)

Δηλώνω ότι: διανυκτέρευσα σε φιλικό σπίτι (ή σε ιδιόκτητη κατοικία) στις πιο κάτω ημερομηνίες:...........................(αναλυτικά).

 

α. Σε απόσταση μεγαλύτερη ή ίση των 80 χλμ. όταν μετακινούμαι με δημόσιο μεταφορικό μέσο.

β. Σε απόσταση μεγαλύτερη ή ίση των 120 χλμ. όταν μετακινούμαι με Ι.Χ αυτοκίνητο.

γ. Σε απόσταση μεγαλύτερη ή ίση των 20 ν.μ όταν μετακινούμαι με πλοίο.

α. Πρωτότυπη απόδειξη ή τιμολόγιο του ξενοδοχείου στο όνομα του δικαιούχου (ανώτατο όριο δαπάνης διανυκτέρευση: 53 ?)

β. Σε περίπτωση διανυκτέρευσης σε ιδιόκτητο ή φιλικό σπίτι, υπεύθυνη δήλωση του μετακινούμενου για τη φιλοξενία

Μόνο όταν δεν υπάρχει συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση, που θα βεβαιώνεται από τον αντίστοιχο φορέα. Ο μετακινούμενος οφείλει να προσκομίσει την απόδειξη κομίστρων του ταξί, με το όνομά του.