ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ

Όχι, ούτε και με βεβαίωση ιατρού ή νοσοκομείου.
Έχετε δικαίωμα να απουσιάσετε σε ποσοστό ωρών κάθε φάσης του προγράμματος της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης, που αναφέρεται στο πλαίσιο της επιμόρφωσης κάθε φορά.
Η διάρκεια της Α' φάσης είναι 60 διδακτικές ώρες.

Η διάρκεια της Β' είναι 30 ώρες, ενώ η διάρκεια της Γ' φάσης είναι 10 διδακτικές ώρες.

Όλοι οι εκπαιδευτικοί ανεξαρτήτως προυπηρεσίας είναι υπόχρεοι για την Α' φάση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης. Απαλλάσσονται μόνο από τη Β' και Γ' φάση όσοι εκπαιδευτικοί έχουν διδακτική προυπηρεσία (μέσα σε τάξη) μεγαλύτερη ή ίση από 8 μήνες.