Οι επιμορφωτές της Β' και Γ΄ Φάσης Εισαγωγικής Επιμόρφωσης είναι κυρίως Σχολικοί Σύμβουλοι των αντίστοιχων ειδικοτήτων.