Ναι. Τα σχετικά έντυπα κατατίθενται κάθε φορά γιατί κάθε φάση επιμόρφωσης αποτελεί ξεχωριστό πρόγραμμα.